භාවනාවන් තුළින් සමථ විදර්ශනා දෙකම එකට සිද්ද වෙනවා. සමහර භාවනාවන් තුළ සමථය විතරයි වැඩෙන්නෙ. සමහර භාවනාවන් තුළ වැඩෙන්නෙ විදර්ශනාව විතරයි. තමන්ට සමථය වැඩෙනවාද, විදර්ශනාව වැඩෙනවාද, සමථ විදර්ශනා දෙකම වැඩෙනවා ද මේ ආදී වශයෙන් තමාගේ සිතේ ඒ භාවනාව පුරුදු වෙන ආකාරය තෝරාබේරා ගතයුතු ය.

මෛත්‍රී භාවනාව
නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ 
සම්මා සම්බුද්ධස්ස 
බුදුගුණ අනන්තයි 
සදහම් ගුණ අනන්තයි 
මහසඟ ගුණ අනන්තයි 

අනන්ත බුදුගුණ බලයෙන් ද 
අනන්ත සදහම් ගුණ බලයෙන් ද 
අනන්ත මහසඟ ගුණ බලයෙන් ද 
අනන්ත මවුපිය ගුණ බලයෙන් ද 
අනන්ත ආචාර්ය උපාධ්‍යාය ගුණ බලයෙන් ද 
අනන්ත මහ බෝසත් ගුණ බලයෙන් ද 
අනන්ත ආර්ය දිව්‍ය රාජගුණ බලයෙන් ද 
අනන්ත ආර්ය බ්‍රහ්ම රාජගුණ බලයෙන් ද 
මාගේ සීලාදී ගුණ බලයෙන් ද 

මම නිදුක් වෙම්වා! 
නිරෝගී වෙම්වා! 
සුවපත් වෙම්වා! 

මා මෙන් ම මාගේ මවුපිය ගුරු දෙගුරු උතුමෝ ද 
කළණ මිතුරෝ ද 
හිතවන්තයෝ ද 
මැදහත් වූවෝ ද 
අහිතවත් වූවෝ ද 
සියලු මනුෂ්‍යයෝ ද සියලු සත්ත්වයෝ ද 

නිදුක් වෙත්වා! 
නිරෝගී වෙත්වා! 
සුවපත් වෙත්වා! 
ආයුෂයෙන් වැඩෙත්වා! 
වර්ණයෙන් වැඩෙත්වා! 
සැපයෙන් වැඩෙත්වා! 
කාය බලයෙන් වැඩෙත්වා! 
ඤාණ බලයෙන් වැඩෙත්වා! 
සුවසේ නිදත්වා! 
සුවසේ පිබිදෙත්වා! 
දෙවි මිනිසුන් හට ප්‍රිය වෙත්වා! 
දෙවි බඹුන්ගේ ආරක්ෂාව ලබත්වා! 
ගුණයෙන් නුවණින් වැඩෙත්වා! 
ධනයෙන් ධාන්‍යයෙන් වැඩෙත්වා! 
යසසින් ඉසුරින් වැඩෙත්වා! 
සැපතින් සම්පතින් වැඩෙත්වා! 
හිරි ඔතප් ගුණයෙන් වැඩෙත්වා! 
ශ්‍රද්ධාවෙන් සිලයෙන් වැඩෙත්වා! 
ශ්‍රැතයෙන් ත්‍යාගයෙන් වැඩෙත්වා! 
ඤාණයෙන් අවබෝධයෙන් වැඩෙත්වා! 
සාමයෙන් සමාදානයෙන් වැඩෙත්වා! 
ශාන්තියෙන් ඉවසීමෙන් වැඩෙත්වා! 
සැනසුම් සුවයෙන් වැඩෙත්වා! 
මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් වැඩෙත්වා! 
මුදිතාවෙන් උපේක්ෂාවෙන් වැඩෙත්වා! 
සමථ විදසුන් නුවණින් වැඩෙත්වා! 
සියවස් කලක් දීර්ඝායුෂ වළඳත්වා! 
දෙලොව සුව සෙත ලබත්වා! 

සියලු සත්ත්වයෝ සුමිහිරි නිවන් සැපතින් සුවපත් වෙත්වා! 
සුවපත් වෙත්වා!! 

තල්පිටියේ කෝලිතවංශ හිමි
මෛත්‍රී භාවනාව.. BTmode
මෙත්තානිසංස සූත්‍රය


free counters