භාවනාවන් තුළින් සමථ විදර්ශනා දෙකම එකට සිද්ද වෙනවා. සමහර භාවනාවන් තුළ සමථය විතරයි වැඩෙන්නෙ. සමහර භාවනාවන් තුළ වැඩෙන්නෙ විදර්ශනාව විතරයි. තමන්ට සමථය වැඩෙනවාද, විදර්ශනාව වැඩෙනවාද, සමථ විදර්ශනා දෙකම වැඩෙනවා ද මේ ආදී වශයෙන් තමාගේ සිතේ ඒ භාවනාව පුරුදු වෙන ආකාරය තෝරාබේරා ගතයුතු ය.

සම සතලිස් භාවනා කමටහන්

* පටුන සඳහා පොතේ xix පිටුව බලන්න

* පූර්ව කෘත්‍ය    01-03


 • 01. දස කසින භාවනා   04-37
 • 02. දස අසුභ  භාවනා    38-49               
 • 03. බුද්ධානුස්සති භාවනා    50-62
 • 04. ධම්මානුස්සති භාවනා    63-65
 • 05. සංඝානුස්සති භාවනා  66-71
 • 06. සීලානුස්සති භාවනා   72-81
 • 07. චාගානුස්සති භාවනා    82-87
 • 08. දෙවතානුස්සති භාවනා   88-95
 • 09. උපසමානුස්සති භාවනා    96-102
 • 10. කායගතාසත භාවනා 103-105
 • 11. මරණානුස්සති භාවනා   106-111
 • 12. ආනාපාන සති භාවනා   112-114
 • 13. මෛත්‍රී භාවනා     115-117
 • 14. කරැණා බ්‍රහ්මවිහාර භාවනා     118-127
 • 15. මුදිතා බ්‍රහ්මවිහාර භාවනා    128-140
 • 16. උපේක්ෂා බ්‍රහ්මවිහාර භාවනා    141-150
 • 17. සතර අරෑප භාවනා 1       151-157
 • 18. සතර අරෑප භාවනා 2       158-163
 • 19. ආහාර පටික්කුල පඤ්ඤා භාවනා     164-171
 • 20. ධාතු මනසිකාර භාවනා   172-211
 • 21. අභිඥා භාවනා 1          212-220
 • 22. අභිඥා භාවනා 2          221-228 • free counters